Proiectul de ordonanţă prevede modificarea uneia dintre condiţiile ce trebuie îndeplinită de persoanele juridice române pentru încadrarea în definiţia microîntreprinderii, în sensul majorării limitei veniturilor realizate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent de la 100.000 de euro la 500.000 de euro.

Sunt introduse, totodată, reguli tranzitorii pentru persoanele juridice române, plătitoare de impozit pe profit, care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru încadrarea în definiţia microîntreprinderii şi care sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderile începând cu data de 1 aprilie 2017.

De asemenea, prin noul proiect normativ se stabileşte o cotă de impozitare de 1% pentru pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulţi salariaţi şi în aceste condiţii se abrogă cota actuală de 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat.

Poroiectul mai prevede şi eliminarea impozitului datorat de persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activităţilor cu caracter sezonier, în baza contractului individual de muncă, încheiat pe durată determinată în condiţiile stabilite potrivit prevederilor legislaţiei în materie.

Modificarea modalităţii de stabilire a impozitului datorat pentru veniturile obţinute din transferul dreptului de proprietate este o altă măsură transcrisă în proiect. Se introduce, astfel, un „plafon neimpozabil în cazul veniturilor obţinute ca urmare a transferului dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, în sumă de 450.000 de lei”, iar impozitul se calculează „prin aplicarea cotei de 3%”.

Iniţiatorii proiectului de ordonanţă citat propun şi ridicarea plafonului de deducere a cheltuielilor pentru primele de asigurări voluntare de sănătate. Normativul prevede „deducerea de la calculul impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor a primelor de asigurare voluntară de sănătate conform Legii nr. 95/2006, republicată, precum şi a contravalorii abonamentelor medicale suportate de angajaţi, în limita echivalentului în lei al sumei de 400 de euro anual”.

Acelaşi normativ mai prevede şi eliminarea plafonului reprezentând valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, aferent bazei lunare de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor.

„Se elimină plafonul maxim al bazei lunare de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contravaloarea a 5 câştiguri salariale medii brute, prevăzut în cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, investiţii şi din alte surse. Astfel, contribuţia de asigurări sociale de sănătate se datorează asupra venitului realizat”, se precizează în Nota de fundamentare a viitoarei ordonanţe.

În fine, prin acelaşi normativ se introduce şi „excepţia potrivit căreia persoanele care realizează venituri din investiţii şi/sau din alte surse nu datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri dacă, în cursul anului fiscal, realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din pensii, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din asocierea cu o persoană juridică sau venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură”. (sursa: mediafax.ro)